Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


informatika3:info3

Ez a dokumentum egy előző változata!


Informatika 3 (MI 3. szemeszter)

Operációs rendszerek és hálózatok alapjai

Vizsga ECTS Összóraszám Heti óraszám Gyakorlati foglalkozások Ebből lab. munka Modulzáró
3. szemeszter 3 90 óra 2 30 óra 10 óra 3 db

A tantárgy részletes tematikája

Modul 1.

Operációs rendszerek alapjai

 1. Bevezetés, az operációs rendszerek rövid története, fejlődése
 2. Operációs rendszer típusok, elvárások és tulajdonságok
 3. Operációs rendszerek általános felépítése. Monolitikus, moduláris és mikrokernel.
 4. Az operációs rendszer kapcsolata a hardverrel és a felhasználóval. Virtuális gép koncepció.
 5. Háttértárak, fájlrendszerek, partíciók, RAID tömbök

Modul 2.

Számítógép-hálózatok alapjai

 1. Számítógép-hálózatok alapvető fogalmai
 2. Referenciamodellek OSI, TCP/IP
 3. Az alkalmazási réteg főbb protokolljai
 4. A szállítási réteg TCP, UDP
 5. IPv4 és IPv6 címzés
 6. Az adatkapcsolati réteg
 7. Passzív és aktív hálózati eszközök

Modul 3.

Microsoft Windows, Unix/Linux operációs rendszerek

 1. Virtuális gépek használata
 2. Microsoft Windows operációs rendszerek
 3. MS Windows rendszerek telepítése, adminisztrációja
 4. Windows hálózati filozófia. Tartomány és munkacsoport
 5. A GNU/Linux operációs rendszer kialakulása, alapjai, telepítése
 6. Hálózati beállítások Linux és Windows operációs rendszereken

A gyakorlati foglalkozások témái

 1. Operációs rendszerek alapjai, MS Windows op. rendszerek
 2. Operációs rendszerek telepítése. Fájlrendszerek. Virtuális gépek használata
 3. A hálózatok alapjai, hálózati protokollok. Az Internet
 4. Az OSI és TCP/IP modell. TCP, UDP
 5. IP, ARP, Ethernet
 6. Unix / Linux története, alapjai. Linux disztribúciók
 7. Parancssor használata, a bash
 8. Bash szkriptek

A foglalkozások prezentációi a belső honlapon megtalálhatók: http://kmtfm.kmf.lan/oktat-anyagok/informatika/inf_1_3/3/

Gyakorlati munkák

Minimum kérdések

Az alábbi oldalon MKinf3 található lista a minimum ismereteket tartalmazza.

Önálló munkák témái

 1. Operációs rendszerek kialakulása
 2. Windows operációs rendszerek története 1985 - 2013
 3. Steve Jobs és az Apple története
 4. Ken Thompson és Dennis Ritchie munkássága
 5. Richard Stallman és a GNU mozgalom
 6. Linus Torvalds munkássága
 7. Az Android OS története és felépítése
 8. Mark Shuttleworth és az Ubuntu Linux
 9. A merevlemez mechanikai szerkezete
 10. HDD történelem
 11. Az IPv4-címek elfogyása

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

 1. Dr. Benyó Balázs, Dr. Sziray József, Dr. Kondorosi Károly: OPERÁCIÓS RENDSZEREK, 2007 (iek)
 2. Dr. Adamkó Attila: Operációs rendszerek gyakorlat (2010) (bhl)
 3. Шеховцов В.А., Оперційні системи. –К.: BHV, 2006. -576с. (iek)
 4. Інформатика Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник За ред. О. І. Пушкаря – К.: Акндемія, 2003. – 343с (kot)
 5. Andrew S. Tanenbaum: Számítógép-hálózatok, Panem Könyvkiadó, 2004, 939 oldal (kot)
 6. Комп’ютерні мережі. Загальні принципи функціонування комп’ютерних мереж. Навчальний посібник. С. В. Мінухін, С. В. Кавун, С. В. Знахур. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. (iek)
 7. James F. Kurose, Keith W. Ross: Számítógép-hálózatok működése - Alkalmazásorientált megközelítés, Panem Könyvkiadó, 2008
 8. Бройдо В. Л. Вычислительные системи, сети и телекоммуникации — Питер 2003 (kot)
 9. ECDL modul 2 - operációs rendszerek és fájlkezelés (iek, kot, klc)
 10. Suse Linux Professional 9.3, Felhasználói kézikönyv, Novell Inc 2005 (kot)
 11. В. Ю. Габрусєв: Основи операційних систем: Навч.к. – К.: Богдан, 2007 (iek)
 12. В. Ю. Габрусєв: LINUX: Лабораторний практикум, 2007 (iek)
 13. Чекалов О. П. Основи функціонування операційних систем. Практикум. навч. посіб. Суми : СумДУ, 2010 (iek)

iek - intézményi elektronikus könyvtár
bhl - intézményi belső honlap, http://kmtfm.kmf.lan/oktatasi-anyagok/informatika/inf_1_3/3/
kot - Intézményi Központi Olvasóterem, helyben olvasás
kol - Intézményi Kölcsönkönyvtár

Internetes hivatkozások

Letölthető rövid összefoglalók

Az ellenőrzés formái

Методи контролю

A félév 6. és 12. hetében modulzárót (zárthelyit) írnak teszt formában. Mindkettő maximum 15-15 pontot ér. Elvégzett és megvédett laboratóriumi munka maximum 5 pontot ér, összesen 30 pont. Minden laboratóriumi munka kötelező. A vizsga teszt formában a modulzárók anyagából maximum 40 pont.

Osztályozás skálája

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності
Az összpontszám az összes tanulmányi teljesítmény alapján
Оцінка ECTS
Osztályzat az ECTS szerint
Оцінка за національною шкалою
osztályzat, nemzeti skála alapján
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики
vizsga, évfolyammunka, gyakorlat
для заліку
beszámoló
90 – 100 А відмінно
jeles
зараховано
megfelelt
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
elégséges
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання
elégtelen a pótvizsga lehetőségével
не зараховано з можливістю повторного складання
nem felelt meg a pótbeszámoló lehetőségével
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
elégtelen, a tárgy újrafelvételének kötelezettségével
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
nem felelt meg, a tárgy újrafelvételének kötelezettségével
informatika3/info3.1510226048.txt.gz · Utolsó módosítás: 2017/11/09 12:14 szerkesztette: pferi