Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:adattipusok_valtozok

Adattípusok. Állandók. Változók deklarálása. Összetett adattípusok. Rekord típus

Állandók

Az állandók deklarálás a const szakaszban történik.

allando.txt
const
 azonosító = érték;

Példa.

allandok.pas
const
 pi = 3.14;
 avogadro = 6.022E23;
 ev = 2017;
 nev = 'Marci';
 megfelelt = true;

Típusos állandók

tipusos_allandok.pas
const
 r : real = 20;

Változók

A változók deklarálás a var szakaszban történik.

valtozo.txt
var
 azonosító : adattípus;

Adattípusok

A Pascal alapvető elemi típusai:

 • integer - egész: -32768-től 32767-ig
 • real - valós: 3.4×10-38-tól 3.4×1038-ig
 • char - karakter: pl. 'a' , ' ' , '+' , '#9' , '#$10' stb.
 • boolean - logikai: true (igaz) vagy false (hamis)

A szöveges adattípusokat karakterláncokban tárolják, úgynevezett string típusban, melynek hossz maximum 255 karakter lehet.

Példa

valtozok.pas
var
 ev, ho, jegy : integer;
 trulet : real;
 betu : char;
 leadva : boolean;
 keresznev : string; 

Egyéb FreePascal szöveges adattípusok:

 • WideChar - két byte-os, azaz unicode vagy UTF-16 kódolású karakter
 • PChar - null-karakter ( '#0' ) végződésű karakterlánc
 • ShortString - maximum 255 karakter hosszúságú karakterlánc
 • AnsiString - ennek a karakterlánc-típusnak a hossza nincs korlátozva
 • Widestrings - unicode vagy UTF-16 kódolású karaktereket tároló karakterlánc

Egész típusok a FreePascal-ban

Típus Értékhalmaz Tárfoglalás bájtokban
Byte 0 .. 255 1
Shortint -128 .. 127 1
Smallint -32768 .. 32767 2
Word 0 .. 65535 2
Integer smallint vagy longint 2 vagy 4
Cardinal longword 4
Longint -2147483648 .. 2147483647 4
Longword 0 .. 4294967295 4
Int64 -9223372036854775808 .. 9223372036854775807 8
QWord 0 .. 18446744073709551615 8

Valós típusok a FreePascal-ban

Típus Értékhalmaz Értékes jegyek Tárfoglalás bájtokban
Real platformfüggő ??? 4 vagy 8
Single 1.5E-45 .. 3.4E38 7-8 4
Double 5.0E-324 .. 1.7E308 15-16 8
Extended 1.9E-4932 .. 1.1E4932 19-20 10
Comp -2E64+1 .. 2E63-1 19-20 8
Currency -922337203685477.5808 .. 922337203685477.5807 8

Saját típus deklarálása

sajattipus.txt
type
 adattípus_azonosító = típus_specifikáció;

Felsorolás típus

Formátum

felsorolas.txt
type
 adattípus_azonosító = (azonosító_1, azonosító_2, ... , azonosító_n);

Példa

felsorolas.pas
program kartyazas;
type
 kartya_szin = (tok, makk, piros, zold);
var
 piros_kartya : kartya_szin;
begin
 piros_kartya := piros;
end.

Tartomány típus

Formátum

tartomany.txt
type
 tartomany_tipus_azonosító = alsó_korlát .. felső_korlát;

Példa

tartomany.pas
program kartyaszinek;
type
 kartya_szin = (tok, makk, piros, zold);
 kartya_szin_tartomany = piros .. zold;
var
 piros_kartya : kartya_szin_tartomany;
begin
 piros_kartya := piros;
end.

Halmaz típus

Formátum

halmaz.txt
type
 halmaz_azonosito = set of alaptípus;

Példa

halmazok.pas
program halmazok;
type
  abc = set of 'a'..'z'; 
  szamok = set of 0..9; 
  evszak = set of (tavasz, nyar, osz, tel);
var a, b, c : szamok;
begin
 {egyesítés}
 A := [0, 2, 5, 9]; 
 B := [1, 2, 4, 6]; 
 C := A + B;      
 {eredmény: 
  C = [ 0, 1, 2, 4, 5, 6, 9]}
 
 {metszet}
 A := [0, 2, 5, 9]; 
 B := [1, 2, 4, 6]; 
 C := A * B;
 {eredmény: C = [2]}
 
 {különbség}
 A := [0, 2, 5, 9]; 
 B := [1, 2, 4, 6]; 
 C := A - B;
 {eredmény: 
  C = [0, 5, 9]}
 
end.

Rekord típus

Formátum

rekord.txt
type 
 rekordtpíus_azonosító = record
  mezőnév_1 : adattípus_1;
  ...
  mezőnév_n : adattípus_n;
 end;

Rekord mezőhöz való hozzáférés:

rekord_hozzafer.txt
rekordtípus_azonosító.mezőnév_1

Példa rekordok kezelésére

rekord.pas
program rekord;
type
 tanulo_tipus = record
  nev : string;
  szuletesi_ev : word;
 end;
var 
 tanulo: tanulo_tipus;
begin
 tanulo.nev := 'Kelep Elek';
 tanulo.szuletesi_ev := 2000;
end.

A With parancs segít leegyszerűsíteni a rekord mezőihez való hozzáférést.

with.txt
With rekord_változó do
 mezőnév_1 := érték_1;
  ...
end;

Példa a With parancs használatára

with.pas
With tanulo do
 nev := 'Kelep Elek';
 szuletesi_ev := 2000;
end;

Mutató adattípus

Formátum

mutato.txt
type
 mutató_típus = ^adattípus;

Példa

mutatok.pas
program mutatok;
type
 egesz_mutato = ^integer;
var 
 p_egesz: egesz_mutato;
begin
 Writeln('A lefoglalas elott: ',memavail);
 {Szabad memória: 262080}
 
 {A memória lefoglalása}
 New(p_egesz);
 Writeln('A lefoglalas utan: ',memavail);
 {Szabad memória: 262064}
 
 {Értékadás}
 p_egesz^ := 5;
 
 {A memória felszabadítása}
 Dispose(p_egesz);
 Writeln('A felszabaditas utan: ',memavail);
 {Szabad memória: 262080}
 Readln;
end.

Előre definiált mutató.

eloremutato.pas
type
 PLancoltLista = ^LancoltLista;
 LancoltLista = record
  adat : integer;
  next : PLancoltLista;
 end;
inf-prog-fszi/adattipusok_valtozok.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/17 14:02 szerkesztette: beistvan