Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:expedicio

Expedíció

expedicio.pas
program expedicio;
const n = 160;
type adas = record
    hetnapja: byte;
    ado: byte;
    uzenet: string[90];
   end;
var a:array[1..n] of adas;
  h:array[1..11] of byte;
  u:array[1..11] of string[90];
  adb, i, j, hetnapja, radioamator, kif_db, koly_db:integer;
  uzenet:string[90]; kifejlett, kolykok: string[3];
  t: text;
function szame(szo:string):boolean;
var valasz:boolean;
begin
 valasz:=true;
 for i:=1 to length(szo) do
  if (szo[i]<'0') or (szo[i]>'9') then valasz:=false;
 szame:=valasz;
end;
begin
 //1. feladat
 writeln('1.feladat');
 assign(t, 'veetel.txt');
 {$I-}
 reset(t);
 if IOResult<>0 then begin writeln('hiba: ',IOResult);readln;halt(1);end;
 {$I+}
 i:=1;
 while not eof(t) do begin
  with a[i] do begin
   readln(t, hetnapja, ado);
   readln(t, uzenet);
   //writeln('hetnapja = ',hetnapja,', ado = ', ado, ', uzenet = ', uzenet);
  end;
  inc(i);
 end;
 adb:=i-1;
 writeln('beolv.rek.sz.: adb=',adb);
 close(t);
 //2. feladat
 writeln('2.feladat');
 writeln('elso= ',a[1].ado, ', utolso= ',a[adb].ado);
  //3. feladat
 writeln('3.feladat');
 for i:=1 to adb do
  if pos('farkas',a[i].uzenet)>0 then
   writeln(a[i].hetnapja,', ',a[i].ado);
 writeln;
  //4. feladat
 writeln('4.feladat');
 for i:=1 to adb do
  inc(h[a[i].hetnapja]);
 for i:=1 to 11 do
  write(h[i],' ');
 writeln;
  //5. feladat
 writeln('5.feladat');
 for i:=1 to 11 do
  u[i]:=''; //length = 0
 for i:=1 to adb do
 begin                //u[a[...=''
  if length(u[a[i].hetnapja])=0 then //az elso uzenet bele van e toltve az uba
    u[a[i].hetnapja]:=a[i].uzenet
  else
  begin
   for j:=1 to 90 do
   begin
    if a[i].uzenet[j]<>'#' then
    begin
      u[a[i].hetnapja][j]:=a[i].uzenet[j];
    end; {if}
   end;{for}
 
  end;{else}
 
 end; {for}
 
 for i:=1 to 11 do
  writeln(i:2,'. ',u[i]);
 //6. feladat
 writeln('6.feladat');
 writeln('A "szame" fuggveny megvalositasa');
 //7. feladat
 writeln('7.feladat'); // 2, 3 -al 1/0 - egyedek szama: 1; 3, 3 - 5 egyed
 write('Het napja: '); readln(hetnapja);
 write('Radioamator: '); readln(radioamator);
 uzenet:='';
 for i:=1 to adb do
 begin
  if (a[i].hetnapja=hetnapja)and(a[i].ado=radioamator) then
  begin
   uzenet:=a[i].uzenet;
   break;
  end;
 end;
 if uzenet = '' then
  writeln('Nincs ilyen feljegyzes.')
 else
 begin
  writeln('Uzenet: ',uzenet);
  kifejlett:=copy(uzenet,1,pos('/',uzenet)-1);
  //writeln('pos: ',pos('/',uzenet));
  writeln('kifejlett: ',kifejlett);
  kolykok:=copy(uzenet,pos('/',uzenet)+1,pos(' ',uzenet)-pos('/',uzenet)-1);
  writeln('kolykok: ',kolykok);
  if (szame(kifejlett) and szame(kolykok)) then
  begin
   val(kifejlett,kif_db,i);
   val(kolykok,koly_db,i);
   writeln('A megfigyelt egyedek szama: ',kif_db+koly_db);
  end
  else
   writeln('Nincs informacio.');
  //writeln(szame('0'));
 end;
 readln;
end.
inf-prog-fszi/expedicio.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/19 11:42 szerkesztette: beistvan