Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:rajz_es_grafika

Rajz és grafika

A grafikus program struktúrája

1. A grafikus könyvtár becsatolása

graphunit.pas
uses graph;

2. A grafikus meghajtó (driver) változójának deklarálása

graphunit.pas
var gd:integer; {smallint //DevPas}

3. Grafikus üzemmód változójának deklarálása

graphunit.pas
var gm:integer; {smallint //DevPas}

7. A grafikus üzemmódokat egyszerre is megadhatjuk

graphinit.pas
var gd, gm:integer; {smallint //DevPas}

5. Grafikus meghajtó kiválasztása

graphkivalaszt.pas
gd:=Detect;

6. A grafikus üzemmód inicializálása

graphinit.pas
InitGraph(gd,gm,'');

7. Grafikus hiba feldolgozása

graphhiba.pas
if GraphResult<>GrOk then begin 
      Write('Grafikus hiba'); 
      Halt(1); 
   end;

8. Rajzolás rajzolási parancsok

grapheljarasok.pas
{grafikus eljárások és függvények}

9. Kilépés a grafikus üzemmódból

graphbezar.pas
CloseGraph;

10. Grafikus program

grafika.pas
 program grafika;
 uses graph;
 
 var gd,gm:integer;
 
 begin 
   gd:=Detect; 
   InitGraph(gd,gm,''); 
   if GraphResult<>GrOk then begin 
      Write('Grafikus hiba'); 
      Halt(1); 
   end;
 
   {grafikus eljárások és függvények}
 
   CloseGraph; 
 end.

A grafikus parancsok

Grafikus kurzor pozicionálása

GetX : integer A grafikus kurzor aktuális pozíciójának x koordinátája.

GetY : integer A grafikus kurzor aktuális pozíciójának y koordinátája.

GetMaxX : integer A képernyõ legnagyobb x koordinátája.

GetMaxY : integer A képernyõ legnagyobb y koordinátája.

MoveTo(x,y: integer); A grafikus kurzor pozícionálása az (x,y) pontra.

MoveRel(dx,dy: integer); A grafikus kurzor eltolása (dx,dy) koordinátákkal.

Képernyőablak

SetActivePage(Page: word); Kijelöli a képernyõ aktív lapját.

SetVisualPage(Page: word); Megjeleníti a megadott lapot.

ClearDevice; Letörli az aktív képernyõ tartalmát.

ClearViewPort; Letörli az aktuális ablak tartalmát.

SetViewPort(x1,y1,x2,y2: integer; Clip: boolean); Aktuális ablak kijelölése a képernyõn.

GetViewSettings(var ViewPort: ViewPortType); Aktuális ablak adatainak lekérdezése.

Pont

PutPixel(x,y: integer; Pixel: word); Pontot rajzol a megadott színnel.

GetPixel(x,y: integer): word Az (x,y) pont színe.

Vonal

Line(x1,y1,x2,y2: integer); Vonalat rajzol két pont között.

LineTo(x,y: integer); Vonalat húz az (x,y) pontba.

LineRel(dx,dy: integer); Vonalat húz a (dx,dy) távolságra lévõ pontba.

SetWriteMode(WriteMode: integer); Vonalrajzolás módjának beállítása.

SetLineStyle(LineStyle,Pattern,Width: word); Vonal típusának beállítása.

GetLineSettings(var LineInfo: LineSettingsType); Vonal adatainak lekérdezése.

Poligon

Rectangle(x1,y1,x2,y2: integer); Téglalapot rajzol.

Bar(x1,y1,x2,y2: integer); Kitöltött téglalapot rajzol.

Bar3D(x1,y1,x2,y2: integer; Depth: word; Top: boolean); Téglatestet rajzol adott mélységgel.

DrawPoly(NumPoints: word; var PolyPoints); Sokszöget rajzol.

FillPoly(NumPoints: word; var PolyPoints); Kitöltött sokszöget rajzol.

Kör, ellipszis

Circle(x,y: integer; Radius: word); Kört rajzol (x,y) középponttal és adott sugárral.

Arc(x,y: integer; StAngle,EndAngle,Radius: word); Körívet rajzol (x,y) középponttal a megadott kezdõszög és végszög között.

PieSlice(x,y: integer; StAngle,EndAngle,Radius: word); Körcikket rajzol és kitölti.

Ellipse(x,y: integer; StAngle,EndAngle,XRadius,YRadius: word); Ellipszis ívet rajzol.

FillEllipse(x,y: integer; XRadius,YRadius: word); Teljes ellipszist rajzol és kitölti.

Sector(x,y: integer; StAngle,EndAngle,XRadius,YRadius: word); Ellipszis cikket rajzol és kitölti.

GetArcCoords(var ArcCoords: ArcCoordsType); Az utoljára rajzolt ív kezdõ- és végkoordinátáit adja vissza.

SetAspectRatio(xasp,yasp: word); A beépített oldalarányok megváltoztatása.

GetAspectRatio(var xasp,yasp: word); A beépített oldalarányok értékével tér vissza.

Kitöltés

FloodFill(x,y: integer; Border: word); Az (x,y) ponttól kezdve kitölti a Borderben megadott színnel körbezárt területet.

SetFillStyle(Pattern,Color: word); Beállítja a kitöltés mintáját és színét.

SetFillPattern(Pattern: FillPatternType; Color: word); A felhasználó által definiált minta (8 byte) és szín beállítása.

GetFillPattern(var FillPattern: FillPatternType); A felhasználó által definiált mintát és színt adja vissza.

GetFillSettings(var FillInfo: FillSettingsType); Az aktuális kitöltés mintáját és színét adja vissza.

Szín

SetBkColor(Color: word); Beállítja a háttér színét.

SetColor(Color: word); Beállítja a rajzolás színét.

GetBkColor(Color: word); Az aktuális háttérszínt adja vissza.

GetColor(Color: word); A rajzolás aktuális színét adja vissza.

SetAllPalette(var Palette: PaletteType); Az alappaletta színeinek beállítása.

SetPalette(ColorNum,Color: word); Adott szín sorszámának megváltoztatása.

GetPalette(var Palette: PaletteType); Az aktuális paletta értékeivel tér vissza.

GetPaletteSize: integer Az aktuális paletta méretével tér vissza.

GetMaxColor: word A maximálisan felhasználható színek száma.

Szöveg

OutText(TextString: string); Szöveget ír a képernyőre.

OutTextXY(x,y: integer; TextString: string); Szöveget ír a képernyőre (x,y) ponttól kezdve.

SetTextStyle(Font,Direction,CharSize: word); A betű típusának, méretének, és a kiírás irányának beállítása.

SetTextJustify(Horiz,Vert: word); A szöveg igazítása a kiírás kezdőpontjához.

GetTextSettings(var TextInfo: TextSettingsType); A szövegkiírás aktuális beállításait adja vissza.

TextHeight(TextString: string): word Betű magasságát adja vissza.

TextWidth(TextString: string): word Szöveg hosszát adja vissza.

Bittérkép

ImageSize(x1,y1,x2,y2: integer): word A képablak méretét adja vissza byte-ban.

GetImage(x1,y1,x2,y2: integer; var BitMap); A paraméterként megadott képablakot menti el a pufferbe.

PutImage(x,y: integer; var BitMap; BitBlt: word); A puffer tartalmát tölti be az (x,y) ponttól kezdve.

rajz.pas
program rajz;
uses graph;
var gd,gm: smallint; {integer}
begin
 gd := Detect;
 InitGraph(gd, gm, '');
 if GraphResult <> GrOk then begin
  Write('Grafikus hiba');
  Readln;
  Halt(1);
 end;
 SetColor(Green);
 Line(10, 20, 100, 200);
 SetColor(Red);
 Rectangle(5, 15, 105, 205);
 SetColor(Yellow);
 Circle(65, 50, 30);
 PutPixel(65, 50, White);
 Readln;
 CloseGraph;
end.
grafika.pas
program grafika; 
 uses graph;
 var gd,gm:smallint; {DOS-ban gd,gm:integer;}
   i:integer;
 begin gd:=VGA; gm:=VGAHI; InitGraph(gd,gm,'');
   if GraphResult<>GrOk then begin Write('Grafikus hiba'); Halt(1); end;
   {grafikus eljárások és függvények}
   for i:=1 to 10 do
    circle(200,200,180-i*10);
   line(200,200,30,200);
   line(200,200,200,30);
   moverel(25,25);linerel(30,30);
   moverel(0,-30);linerel(-30,30);
   OutTextXY(10,300,'Hello!');
   Rectangle(20,20,60,60);
   SetFillStyle(SolidFill,Green);
   FloodFill(199,199,White);
   SetFillStyle(HatchFill,Yellow);
   for i:=1 to 4 do
    FloodFill(20+i*20+2,198,White);
   readln;
   CloseGraph; 
 end.
snake.pas
program snake;
uses crt;
const bal=#75; fel=#72; jobb=#77; le=#80; esc=#27; max_hossz=200;
var x,y,dx,dy,i,j,hossz:integer; ch:char;
  xk,yk:array[1..max_hossz]of integer;
begin
 {játéktér}
 for i:=2 to 78 do begin gotoxy(i,2);write('#'); gotoxy(i,24);write('#');end;
 for i:=3 to 23 do begin gotoxy(2,i);write('#'); gotoxy(78,i);write('#');end;
 i:=1; x:=10; y:=10; dx:=1; dy:=0; xk[i]:=x; yk[i]:=y; hossz:=5;
 repeat
  if keypressed then begin ch:=readkey;
     if ch=#0 then ch:=readkey; end;
  case ch of
   bal: begin dx:=-1; dy:= 0; end;
   fel: begin dx:= 0; dy:=-1; end;
   jobb:begin dx:= 1; dy:= 0; end;
   le: begin dx:= 0; dy:= 1; end;
  end;
  x:=x+dx; y:=y+dy;
  if (x<2)or(x>78)or(y<2)or(y>24) then
    begin gotoxy(4,25);write('VEGE! <ENTER> - kilepes!'); readln; exit; end;
  gotoxy(x,y); write('O');
  if i<=hossz then i:=i+1 else i:=1;
  if i<=hossz then j:=i+1 else j:=1;
  xk[i]:=x; yk[i]:=y;
  gotoxy(xk[j],yk[j]); write(' ');
  delay(300);
 until ch=esc;
end.
pontok.pas
program pontok;
uses graph;
var gd,gm:smallint; i,j,x,y,c:integer;
begin
 gd:=detect;
 initgraph(gd,gm,'');
 
 rectangle(0,0,200,200);  {négyzet}
 line(0,0,200,200);     {foátló}
 line(0,200,200,0);     {mellékátló}
 Randomize;
 
 for i:=1 to 8000 do begin
 x:=1+random(198);    {véletlen számok 1-199ig}
 y:=1+random(198);
 c:=1+random(14);
 if (x>y)and(x+y>200+1)then PutPixel(x,y,red);
 if (x>y)and(x+y<200+1)then PutPixel(x,y,blue);
 if (x<y)and(x+y>200+1)then PutPixel(x,y,green);
 if (x<y)and(x+y<200+1)then PutPixel(x,y,yellow);
 end;
 
 {PutPixel(10,10,green);
 for i:=1 to 10 do
 for j:=1 to 10 do
  PutPixel(10+i,10+j,green);
 }
 readln;
 closegraph;
end.
animacio.pas
program animacio;
uses graph,crt;
var gd,gm:smallint; i:integer;
begin
 gd:=detect;
 initgraph(gd,gm,'');
 setcolor(yellow);
 circle(50,50,40);
 OutTextXY(10,150,'Animacio!');
 for i:=0 to 400 do
 begin
  setcolor(yellow);
  circle(50+i,50,40);
  delay(50);
  setcolor(black);
  circle(50+i,50,40);
 end;
 OutTextXY(80,150,'Vege!');
 readln;
 closegraph;
end.
inf-prog-fszi/rajz_es_grafika.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/23 13:51 szerkesztette: beistvan