Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:rekurzio

Rekurzió

Rekurzió azt jelenti, hogy az alprogram meghívhatja saját magét mindaddig, amíg egy határértéket el nem ér.

Rekurzív összeg

rekurziv_osszeg.pas
function osszegzes (x : integer) : integer;
begin
 if x = 1 
 then osszegzes := 1
 else osszegzes := osszegzes(x - 1) + x
end;

Faktoriális számítás

faktorialis.pas
program faktor;
function faktorialis(n:integer):integer; {rekuzívan}
var fakt:integer;
begin
 if n > 1 then fakt:=n*faktorialis(n-1)
      else fakt:=1;
 faktorialis:=fakt;
end;
function fakt(n:integer):integer; {ciklussal}
var f,i:integer;
begin
 f:=1;
 for i:=1 to n do
  f:=i*f;
 fakt:=f;
end;
begin
 writeln('4! = ',faktorialis(4));
 writeln('4! = ',fakt(4));
 readln;
end.

Rekurzív átalakító kettes számrendszerbe

atalakit.pas
program atalakit;
procedure kettesbe(n:integer);
var egesz, maradek: integer;
begin
  maradek:= n mod 2;
  egesz:= n div 2;
  if egesz > 0 then kettesbe(egesz);
  write(maradek);
end;
begin
 write('10 a 2-be az ');
 kettesbe(10);
 readln;
end.

Hanoi tornyai

hanoi_tornyai.pas
program hanoi_tornyai;
procedure hanoi(n:integer;forras,cel,seged:string[5]);
begin
  if n > 0 then begin
   hanoi(n-1,forras,seged,cel);
   writeln(n,' ',forras:5,' -> ',cel:5);
   hanoi(n-1,seged,cel,forras);
  end;
end;
begin
 hanoi(3,'Rez','Arany','Ezust');
 readln;
end.

Huszárvándorlás-probléma

lougras.pas
program lougras;
uses crt;
 var i,j,n,nsqr:integer; q,qq:boolean;
   dx,dy:array[1..8]of integer;
   h:array[1..8,1..8]of integer;
 procedure lepes(i,x,y:integer;var q:boolean);
 var k,u,v:integer; q1:boolean;
 begin k:=0;
 repeat k:=k+1; q1:=false;
  u:=x+dx[k];v:=y+dy[k];
  if(1<=u)and(u<=n)and(1<=v)and(v<=n)and(h[u,v]=0)then begin
  h[u,v]:=i;
  if i<nsqr then begin lepes(i+1,u,v,q1);
   if not(q1) then h[u,v]:=0;end
  else q1:=true;
  end;
 until q1 or (k=8);
 q:=q1;
 end;
var c:char;
begin
 dx[1]:=2; dx[2]:=1; dx[3]:=-1; dx[4]:=-2;
 dx[5]:=-2; dx[6]:=-1; dx[7]:=1; dx[8]:=2;
 dy[1]:=1; dy[2]:=2; dy[3]:=2; dy[4]:=1;
 dy[5]:=-1; dy[6]:=-2; dy[7]:=-2; dy[8]:=-1;
 repeat
  write('Az n = ');readln(n);
  for i:=1 to n do
  for j:=1 to n do h[i,j]:=0;
  write('A kezd.poz.x=');readln(i);write('A kezd.poz.y=');readln(j);
  nsqr:=n*n;h[i,j]:=1; lepes(2,i,j,qq);
  if qq then
  for i:=1 to n do begin
   for j:=1 to n do write(h[i,j]:5);
   writeln;
  end
  else Writeln('Nincs lepes');
  writeln('Folyatja (kilepes ESC)?');
  c:=readkey;
 until (c=#27);
 
end.

Huszárvándorlás-probléma. Kimerítő keresés

lougras_mind.pas
program lougras_mind;
 
 var
 h: array[1..8,1..8]of integer;
 n,i,j,i0,j0,t:integer;
 x,y,x0,y0: integer;
 dx,dy: array[1..8]of integer;
 
procedure kereskovlepes(i,x,y: integer);
var
u,v,k:integer;
 begin
 for k:=1 to 8 do
 begin
  u:=x+dx[k]; v:=y+dy[k];
  if (1<=u) and (u<=n) and (1<=v) and (v<=n) and (h[u,v]=0)
   then
   begin
   h[u,v]:=i;   {bejegyzes}
   if (i<n*n) then
    kereskovlepes(i+1,u,v)
   else
    begin {kiiratas}
     t:=t+1;
     for i0:=1 to n do
      begin
      for j0:=1 to n do
       write(h[i0,j0]:3);
      writeln;
      end;
     writeln(t,'===============');{uj sor a tablak kozott}
    end;
    h[u,v]:=0; {torles}
   end;
  end;
 end;
 
 
 
BEGIN
 
x0:=1; y0:=1; n:=5; t:=0;
 for i:=1 to n do
 for j:=1 to n do
  h[i,j]:=0;
dx[1]:= 2; dy[1]:= 1;
dx[2]:= 1; dy[2]:= 2;
dx[3]:=-1; dy[3]:= 2;
dx[4]:=-2; dy[4]:= 1;
dx[5]:=-2; dy[5]:=-1;
dx[6]:=-1; dy[6]:=-2;
dx[7]:= 1; dy[7]:=-2;
dx[8]:= 2; dy[8]:=-1;
 
 
h[x0,y0]:=1;
 
kereskovlepes(2,x0,y0);
 writeln;
 readln;
 
 
END.

Nyolckirálynő-probléma

nyolc_vezer.pas
program vezerek;
var i:integer; qq:boolean;
  x:array[1..8]of integer;
  a:array[1..8]of boolean;
  b:array[2..16]of boolean;
  c:array[-7..7]of boolean;
 
procedure elhelyez(i:integer;var q:boolean);
var j:integer;
begin j:=0;
 repeat j:=j+1; q:=false;
  if (a[j])and(b[i+j])and(c[i-j]) then begin
   x[i]:=j;
   a[j]:=false;b[i+j]:=false;c[i-j]:=false;
   if i<8 then begin
     elhelyez(i+1,q);
     if not q then begin
      a[j]:=true;b[i+j]:=true;c[i-j]:=true;
     end;
   end
   else q:=true;
  end;
 until q or (j=8);
end;
begin
 for i:=1 to 8 do a[i]:=true;
 for i:=2 to 16 do b[i]:=true;
 for i:=-7 to 7 do c[i]:=true;
 elhelyez(1,qq);
 for i:=1 to 8 do write(x[i]:4);
 readln;
end.

Nyolckirálynő-probléma. Kimerítő keresés

nyolc_vezer_mind.pas
program minden_vezer;
var i:integer;
  x:array[1..8]of integer;
  a:array[1..8]of boolean;
  b:array[2..16]of boolean;
  c:array[-7..7]of boolean;
procedure elhelyez(i:integer);
var j,k:integer;
begin
 for j:=1 to 8 do begin
  if (a[j])and(b[i+j])and(c[i-j]) then begin
   x[i]:=j;
   a[j]:=false;b[i+j]:=false;c[i-j]:=false;
   if i<8 then elhelyez(i+1)
       else
        for k:=1 to 8 do
         if k<8 then write(x[k]:4)else writeln(x[k]:4);
   a[j]:=true;b[i+j]:=true;c[i-j]:=true;
  end;
 end;
end;
begin
 for i:=1 to 8 do a[i]:=true;
 for i:=2 to 16 do b[i]:=true;
 for i:=-7 to 7 do c[i]:=true;
 elhelyez(1);
 readln;
end.

Interaktív játékok

inf-prog-fszi/rekurzio.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/22 14:00 szerkesztette: beistvan