Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


matematika:bsc-n:bsc-n-01:targyak-bsc-n-01

Informatika 1 (MI 1. szemeszter)

Alkalmazói ismeretek

Vizsga ECTS Összóraszám Heti óraszám Laboratóriumi munkák Modulzáró
Екзамен ECTS Годин в семестрі Годин на тиждень Лабораторні Модульні
1. szemeszter 4 144 óra 4 60 óra 4 db

A tantárgy részletes tematikája

Modul 1.

Bevezetés az informatikába

 1. Az informatika alapfogalmai.
 2. Az információ fogalma és mérése. Számrendszerek, bináris számrendszer. Logikai műveletek.
 3. A számítástechnika fejlődésének történeti áttekintése. Mechanikus, elektromechanikus és elektronikus gépek.
 4. Neumann János munkássága. A Neumann elvek. Számítógép-generációk. A hardver és szoftver.
 5. A számítógép felépítése. A hardver.
 6. A számítógépes szoftver.

Modul 2.

Operációs rendszerek

 1. Operációs rendszerek osztályozása, jellemzése. Alapvető feladatai.
 2. A Windows XP operációs rendszer jellemzése. Hardverfeltételei. Előzményei.
 3. A Windows XP parancssora.
 4. A Windows Intéző. Műveletek állományokkal és mappákkal.
 5. Tömörítőprogramok használata. Veszteséges és veszteség nélküli tömörítés.
 6. Számítógépvírusok.
 7. Számítógép-hálózatok. A hálózatok előnyei és hátrányai. Az Internet és az elektronikus levelezés.

Modul 3.

Képfeldolgozás

 1. A képfeldolgozás alapfogalmai.
 2. Pixelgrafikus szerkesztőprogramok.
 3. Vektorgrafikus szerkesztőprogramok.

Modul 4.

Szövegszerkesztés

 1. Szövegszerkesztő programok. A szövegszerkesztés alapfogalmai.
 2. A Microsoft Word ablakának felépítése. A dokumentum nézetei. Eszköztárak és a vonalzó a Wordben.
 3. Karakterformázás: betűtípus, térköz és pozíció, effektusok a szövegben.
 4. Bekezdésformázás: behúzás és térköz, szövegbeosztás.
 5. Szegély és mintázat a Wordben.
 6. Felsorolás és számozás a szövegszerkesztőben.
 7. Tabulátorok. Tabulátorok formázása.
 8. Hasábok, szakasztörés, hasábtörés.
 9. Élőfej és élőláb. Mezők használata. Lábjegyzet és végjegyzet.
 10. Képek és rajzobjektumok beszúrása, létrehozása, formázása. WordArt.
 11. Körlevél használata a Wordben. Borítékcímzés és címke készítése.
 12. Stílusok használata a szövegszerkesztőben. Tartalomjegyzék létrehozása.
 13. Változások nyomon követése a dokumentumban. Nyelvi eszközök.

Előadások

Az előadások prezentációi a belső honlapon megtalálhatók: http://kmtfm.kmf.local/informatika/inf_1_3/1/

Laboratóriumi munkák

 1. LAB01-inf-MI3 Microsoft Windows kliens operációs rendszer telepítése virtuális gépre
 2. LAB02-inf-MI3 A Microsoft Windows operációs rendszer beállításai, felhasználói környezet kialakítása
 3. LAB03-inf-MI3 A Microsoft Windows operációs rendszer hálózati beállításai
 4. LAB04-inf-MI3 Linux operációs rendszer telepítése és alapvető beállításai
 5. LAB05-inf-MI3 Linux operációs rendszer használata grafikus és karakteres felületen. Jogosultságok
 6. LAB06-inf-MI3 Bash parancsfájlok Linux operációs rendszeren

Minimum kérdések

Az alábbi oldalon MKinf3 található lista a minimum ismereteket tartalmazza.

Önálló munkák témái

 1. Operációs rendszerek kialakulása
 2. Windows operációs rendszerek története 1985 - 2013
 3. Steve Jobs és az Apple története
 4. Ken Thompson és Dennis Ritchie munkássága
 5. Richard Stallman és a GNU mozgalom
 6. Linus Torvalds munkássága
 7. Az Android OS története és felépítése
 8. Mark Shuttleworth és az Ubuntu Linux
 9. A merevlemez mechanikai szerkezete
 10. HDD történelem
 11. Az IPv4-címek elfogyása

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

 1. Dr. Benyó Balázs, Dr. Sziray József, Dr. Kondorosi Károly: OPERÁCIÓS RENDSZEREK, 2007 (iek)
 2. Шеховцов В.А., Оперційні системи. –К.: BHV, 2006. -576с. (iek)
 3. Інформатика Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник За ред. О. І. Пушкаря – К.: Акндемія, 2003. – 343с (kot)
 4. Andrew S. Tanenbaum: Számítógép-hálózatok, Panem Könyvkiadó, 2004, 939 oldal (kot)
 5. Комп’ютерні мережі. Загальні принципи функціонування комп’ютерних мереж. Навчальний посібник. С. В. Мінухін, С. В. Кавун, С. В. Знахур. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. (iek)
 6. James F. Kurose, Keith W. Ross: Számítógép-hálózatok működése - Alkalmazásorientált megközelítés, Panem Könyvkiadó, 2008
 7. Бройдо В. Л. Вычислительные системи, сети и телекоммуникации — Питер 2003 (kot)
 8. ECDL modul 2 - operációs rendszerek és fájlkezelés (iek, kot, klc)
 9. Suse Linux Professional 9.3, Felhasználói kézikönyv, Novell Inc 2005 (kot)
 10. В. Ю. Габрусєв: Основи операційних систем: Навч.к. – К.: Богдан, 2007 (iek)
 11. В. Ю. Габрусєв: LINUX: Лабораторний практикум, 2007 (iek)
 12. Чекалов О. П. Основи функціонування операційних систем. Практикум. навч. посіб. Суми : СумДУ, 2010 (iek)

iek - intézményi elektronikus könyvtár
bhl - intézményi belső honlap, http://kmtfm.kmf.local/informatika/inf_1_3/3/
kot - Intézményi Központi Olvasóterem, helyben olvasás
kol - Intézményi Kölcsönkönyvtár

Internetes hivatkozások

Letölthető rövid összefoglalók

Az ellenőrzés formái

Методи контролю

A félév 6. és 12. hetében modulzárót (zárthelyit) írnak teszt formában. Mindkettő maximum 15-15 pontot ér. Elvégzett és megvédett laboratóriumi munka maximum 5 pontot ér, összesen 30 pont. Minden laboratóriumi munka kötelező. A vizsga teszt formában a modulzárók anyagából maximum 40 pont.

Osztályozás skálája

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності
Az összpontszám az összes tanulmányi teljesítmény alapján
Оцінка ECTS
Osztályzat az ECTS szerint
Оцінка за національною шкалою
osztályzat, nemzeti skála alapján
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики
vizsga, évfolyammunka, gyakorlat
для заліку
beszámoló
90 – 100 А відмінно
jeles
зараховано
megfelelt
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
elégséges
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання
elégtelen a pótvizsga lehetőségével
не зараховано з можливістю повторного складання
nem felelt meg a pótbeszámoló lehetőségével
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
elégtelen, a tárgy újrafelvételének kötelezettségével
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
nem felelt meg, a tárgy újrafelvételének kötelezettségével
matematika/bsc-n/bsc-n-01/targyak-bsc-n-01.txt · Utolsó módosítás: 2016/10/21 09:18 szerkesztette: beistvan