Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


mysql:my-5

5. Команда SELECT в MySQL

Загальна структура команди SELECT

 SELECT [ [DISTINCT |DISTINCTROW | ALL] список [виразів |стовпців]
 [INTO {OUTFILE | DUMPFILE} ‘і'мя_файлу‘ опції експорту | змінна]
 [FROM таблиці [WHERE умова] 
 [GROUP BY {ціле | і'мя_стовпчика | вираз} [ASC | DESC], ...] 
 [HAVING умова]
 [ORDER BY {ціле | і'мя_стовпчика | вираз} [ASC| DESC], ...] 
 [LIMIT [зсув,] рядків]
 [PROCEDURE і'мя_процедури]
 [FOR UPDATE | LOCK IN SHARE MODE]] ;
Модифікатори команди SELECT
 • STRAIGHT_JOIN – інформація для оптимізатора mysql: таблиці об'єднувати в тому порядку, в якому вони задані.
  Пр. SELECT STRAIGHT_JOIN … FROM tab1 JOIN tab2 ORDER BY tab.name;
 • SQL_BIG_RESULT (SQL_SMALL_RESULT) – повідомлення для оптимизатора, що результуюча таблиця буде мати багато (або мало) рядків. Використовують з GROUP BY або DISTINCT.
 • SQL_BIG_RESULT – MySQL використовує тимчасові таблиці на диску.
 • SQL_SMALL_RESULT – MySQL використовує швидкі тимчасові таблиці. Можна використати з GROUP BY або DISTINCT, щоб повідомити оптимізатору, що результат буде невеликим. Тоді MySQL замість сортування для збереження результуючої таблиці буде використовувати швидкі тимчасові таблиці.
 • SQL_CACHE – зберігати результати в кеш-запиті,
 • SQL_NO_CACHE – не зберігати результати в кеш-запитів,
 • SQL_BUFFER_RESULT – результат розмістити у тимчасову таблицю. Це дає можливість скоріше зняти блокування таблиці. Цей модифікатор корисний також у випадках, коли для пересилки результатів клієнту потрібно дуже багато часу.
 • SQL_CALC_FOUND_ROWS – підрахувати кількість рядків в результуючій таблиці, ігноруючи LIMIT.

Цей результат потім можна отримати за допомогою команди

 SELECT FOUND_ROWS()
 • FOR UPDATE — рядки, які зчитуються в команді SELECT, блокуються для читання в інших сесіях. Команда UPDATE використовує таке саме блокування, коли зчитує дані з таблиці для оновлення.
 • LOCK IN SHARE MODE — рядки, які зчитуються, блокуються для запису в інших сесіях. Інші сесії ці рядки можуть читати, але змінювати їх можуть лише після завершення транзакції. Таким чином отримують «найсвіжіші» дані.

Особливості команди SELECT в MySQL

 • При використанні ключових слів потрібно точно дотримуватись їх порядку.
 • Наприклад, вираз HAVING повинен бути після виразів GROUP BY і перед виразами ORDER BY.
 • GROUP BY: рядки виводу сортуються відповідно з порядком, заданим в GROUP BY (як для ORDER BY). Можно також вказувати параметри ASC и DESC:
 SELECT a, COUNT(b) FROM t GROUP BY a DESC  
 • Ключове слово AS виразу в SELECT присвоює псевдонім. Псевдонім використовується в якості імені стовпця і може використовуватись в ORDER BY або HAVING. Наприклад:
  SELECT CONCAT(last_name,', ',first_name) AS full_name FROM tab ORDER BY full_name;
 • Псевдоніми стовпців не можна використовувати у виразі WHERE ( тому що величини, які знаходяться у стовпцях на момент виконання WHERE можуть бути ще не визначені).
 • Оператор SELECT можна використати без FROM. Тобто, можна використати для обчислення виразів, в яких немає посилання на будь-яку таблицю. Наприклад:
 SELECT 1 + 1;    	-> 2
 • У виразах ORDER BY і GROUP BY для посилань на стовпці можна використовувати імена стовпців, їх псевдоніми або їх позиції. Нумерація позицій стовпців починається з 1:
 SELECT college, region, city FROM T ORDER BY region, city;
 SELECT college, region AS r, city AS s FROM T ORDER BY r, s;
 SELECT college, region, city FROM T ORDER BY 2, 3;

У виразі WHERE можна використовувати всі функції, які підтримуються в MySQL. Вираз HAVING може посилатись на будь-який стовпець або псевдонім, які вказані після SELECT. HAVING виконується останнім і без оптимізації. Не рекомендується використовувати умову HAVING, якщо вона може бути задана у WHERE. Наприклад, неправильно буде:

SELECT col_name FROM tbl_name HAVING col_name > 0;

Правильно:

SELECT col_name FROM tbl_name WHERE col_name > 0;

У версіях MySQL після 3.22.5 можна писати запити:

SELECT user, MAX(salary) FROM users
     GROUP BY user HAVING MAX(salary)>10;

В попередніх версіях MySQL замість цього можна було використовувати лише:

 SELECT user, MAX(salary) AS sum FROM users GROUP BY user HAVING sum>10;
 

Для таблиці в FROM можна задати псевдонім (аліас):

 і'мя_таблиці [[AS] аліас] [USE INDEX (список_ключів)] [IGNORE INDEX (список_ключів)]
 • HIGH_PRIORITY – найвищий пріоритет. Оператор SELECT має більш високий пріоритет, ніж команда оновлення таблиці. Такі запити повинні виконуватись дуже швидко і зразу. Якщо таблиця заблокована для читання, то запит з SELECT HIGH_PRIORITY буде виконуватись навіть при існуванні команди оновлення, яка чекає поки таблиця звільниться.
 • В ORDER BY і GROUP BY можна використовувати імена стовпців, їх псевдонимі, або їх позиції (місце в результаті).
 • LIMIT [k,] n обмежує кількість рядків, які виводяться. Якщо задано 1 аргумент, то він задає максимальну кількість рядків. Якщо – 2, то перший задає зміщення початку, а другий – кількість рядків. Зміщення першого рядка =0.
 SELECT * FROM t LIMIT 5,10; -- рядки 6-15.
 SELECT * FROM t LIMIT 0,5 (= LIMIT 5); -- перші 5 рядків.

PROCEDURE pr(.) – опція команди SELECT.
Виконується PROCEDURE pr(), вхідними даними для якої є результуюча таблиця команди SELECT.

 SELECT ... FROM ... WHERE ... PROCEDURE ANALYSE([max_elements, [max_memory]]) 
 SELECT * FROM charac PROCEDURE ANALYSE(5, 24);

Field_name: world.charac
Min_value: A
Max_value: E
Min_length: 1
Max_length: 1
Empties_or_zeros: 0
Nulls: 0
Avg_value_or_avg_length: 1.0000
Optimal_fieldtype: CHAR(1) NOT NULL

Оператор JOIN в MySQL

Вираз FROM <таблиці> задає всі таблиці, з яких вибираються рядки. Якщо вказано більше, ніж одна таблиця, рекомендується виконати об'єднання JOIN. Для кожної таблиці можна вказати псевдонім.

 • t1 INNER JOIN t2 [умова_join]t1
 • STRAIGHT_JOIN t2 – інформація оптимізатору: «не міняти порядок таблиць»
 • t1 LEFT [OUTER] JOIN t2 [умова_join ]
 • t1 RIGHT [OUTER] JOIN t2 [умова_join]
 • t1 NATURAL [LEFT [OUTER]] JOIN t2
 • t1 NATURAL [RIGHT [OUTER]] JOIN t2

де t1, t2 визначені, як:

 Ім'я_таблиці [[AS] alias] [USE INDEX (key_list)] [IGNORE INDEX (key_list)]

умова_join визначена як:

 ON умова | USING (список_стовпців)

NATURAL автоматично перевіряє рівність значень спільних стовпців

 • В частині ON не можна вказувати такі умови, які накладають обмеження на рядки в наборі результатів. Якщо необхідно вказати, які рядки повинні бути присутніми в результаті, це потрібно зробити у виразі WHERE.
 • Умовний оператор ON може містити умови в тій самій формі, як і у виразі WHERE.
 • Якщо запис для правої таблиці в частинах ON або USING в LEFT JOIN не знайдена, то для цієї таблиці використовується рядок, в якому всі стовпці мають значення NULL.

Приклад.

 SELECT t1.* FROM t1 LEFT JOIN t2 ON t1.id=t2.id WHERE t2.id IS NULL;

Команда знаходить всі рядки в таблиці t1 з величиною id, яка не присутня в таблиці t2.

 • USING (column_list) – задає список стовпців, які повинні існувати в обох таблицях.

Вираз USING в:

 A LEFT JOIN B USING (C1, C2, C3, ...)

еквівалентний такому виразу ON:

 A.C1=B.C1 AND A.C2=B.C2 AND A.C3=B.C3,...

Експорт даних. Вивід результуючої таблиці в файл

Опція

 INTO OUTFILE 'Шлях і ім’я файлу' [FILEDS ...] [LINES ...] 

Цей файл створюється на сервері і перед цим не повинен існувати. Для використання цієї форми команди SELECT необхідно мати привілей FILE.
Форма SELECT … INTO OUTFILE в першу чергу призначена для швидкого створення дампа таблиці на серверному комп'ютері.
FILEDS і LINES мають той же зміст, що і в команді LOAD DATA.
Команду SELECT… INTO OUTFILE можна використати для резервного копіювання, а LOAD DATA – для перенесення даних на інший сервер MySQL.
Якщо замість INTO OUTFILE використовується INTO DUMPFILE, то MySQL в файл запише лише один «довгий» рядок без символів завершення стовпців і рядків. Це дозволяє дані типу BLOB зберігати у файлі.

Файл, який був створений за допомогою INTO OUTFILE та INTO DUMPFILE буде доступний для читання всіма користувачами.
При використанні FOR UPDATE з обробником таблиць, які підтримують блокування сторінок/рядків, вибрані рядки будуь заблоковані для запису. Наприклад:

 SELECT * FROM Customers INTO OUTFILE 'C:/data/Customers.txt'; 

Після цього можна виконати ( інший користувач теж):

 LOAD DATA INFILE 'C:/data/Customers.txt' INTO TABLE Custom_copy; 

Приклад:

 SELECT a, b, a+b INTO OUTFILE "/tmp/result.text"
 FIELDS TERMINATED BY ',‘ LINES TERMINATED BY "\n" FROM test_table;

Завантаження (імпорт) даних в таблицю з файлу

 LOAD DATA [LOCAL] INFILE 'Шлях в каталозі та ім’я файлу' [REPLACE або IGNORE] 
   INTO TABLE <Ім’я таблиці> CHARACTER SET <кодування> 
   [FIELDS [TERMINATED BY <Розділювач значень в рядку>]
   [ ENCLOSED BY <Символ, який обмежує значення даних>]
   [ LINES [TERMINATED BY <Розділювач рядків в файлі>] ]
   [(<Список стовпців>)] [SET <Ім’я стовпця> = <Вираз>,...]; 

Приклад. Будь-яким текстовим редактором підготувати дані в файлі Customers.txt. Потім

 LOAD DATA LOCAL INFILE 'C:/data/Customers.txt' 
INTO TABLE Customers CHARACTER SET cp1251; 

Щоб ігнорувати обмеження зовнішнього ключа, перед виконанням LOAD DATA потрібно виконати

 SET foreign_key_checks = 0

• LOCAL – файл знаходиться на клієнтському комп’ютері. • REPLACE – заміна існуючого рядка (з однаковим ключем), • IGNORE – ігнорування завантаження (з однаковим ключем) • FIELDS TERMINATED BY <Розділювач> – символ відокремлення значень.

  Пр. \t – символами табуляції. По замовчуванню – відокремлення комами.

• ENCLOSED BY <Символ обмеження даних>. Якщо всі дані обмежені одинарними лапками, то \, якщо в лапках лише символьні дані, то OPTIONALLY ENCLOSED BY \ • Якщо FIELDS не задане, то по замовчуванню вважається: FIELDS TERMINATED BY '\t' ENCLOSED BY '' ESCAPED BY '\\‘ (значення розділені табуляцією без лапок). • LINES відсутній – рядки закінчуються символом переводу «\n». • (<Список стовпців>) – стовпці таблиці, в які завантажуються дані. Використовується, якщо файл містить дані не для всіх стовпців таблиці.

Групові (агрегатні) функції

 • SUM()
 • AVG()
 • MAX()
 • MIN()
 • COUNT()
 • VAR_POP() (або VARIANCE() ) обчислює дисперсію значень стовпця.
 • STDDEV_POP() обчислює середньоквадратичне відхилення значень стовпця (квадратний корінь з дисперсії).
 • GROUP_CONCAT() об'єднує в один рядок значення стовпця, ігноруючи значення NULL. (Корисна функція !)

Можна також вказати додаткові параметри:
DISTINCT – виключає дублювання значень;
ORDER BY – упорядковує результат;
SEPARATOR – задає розділові знаки.
Наприклад,

 SELECT GROUP_CONCAT(DISTINCT name ORDER BY name ASC SEPARATOR ';') FROM Customers; 
mysql/my-5.txt · Utolsó módosítás: 2021/08/10 07:17 szerkesztette: holovacs