Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


informatika3:info3

Informatika 3 (MI 3. szemeszter)

Operációs rendszerek és hálózatok alapjai

Vizsga ECTS Összóraszám Heti óraszám Gyakorlati foglalkozások Előadás Önállóan
3. szemeszter 3 90 óra 2 20 óra 10 óra 60 óra

A tantárgy részletes tematikája

Modul 1.

Operációs rendszerek alapjai

 1. Bevezetés, az operációs rendszerek rövid története, fejlődése
 2. Operációs rendszer típusok, elvárások és tulajdonságok
 3. Operációs rendszerek általános felépítése. Monolitikus, moduláris és mikrokernel.
 4. Az operációs rendszer kapcsolata a hardverrel és a felhasználóval. Virtuális gép koncepció.
 5. Háttértárak, fájlrendszerek, partíciók, RAID tömbök

Modul 2.

Számítógép-hálózatok alapjai

 1. Számítógép-hálózatok alapvető fogalmai
 2. Referenciamodellek OSI, TCP/IP
 3. Az alkalmazási réteg főbb protokolljai
 4. A szállítási réteg TCP, UDP
 5. IPv4 és IPv6 címzés
 6. Az adatkapcsolati réteg
 7. Passzív és aktív hálózati eszközök

Modul 3.

Microsoft Windows, Unix/Linux operációs rendszerek

 1. Virtuális gépek használata
 2. Microsoft Windows operációs rendszerek
 3. MS Windows rendszerek telepítése, adminisztrációja
 4. Windows hálózati filozófia. Tartomány és munkacsoport
 5. A GNU/Linux operációs rendszer kialakulása, alapjai, telepítése
 6. Hálózati beállítások Linux és Windows operációs rendszereken

A gyakorlati foglalkozások témái

 1. Operációs rendszerek alapjai, MS Windows op. rendszerek
 2. Háttértárak, partíciók, fájlrendszerek. A RAID
 3. Operációs rendszerek telepítésének főbb lépései
 4. Unix / Linux története, alapjai. Linux disztribúciók
 5. Virtuális gépek használata. Az Oracle VirtualBox program
 6. A hálózatok alapjai, hálózati topológiák
 7. Számítógép-hálózatok átviteli közegei. Fontosabb hálózati eszközök
 8. Az Internet története, alapjai. A DNS
 9. Az OSI és TCP/IP modell. Szállítási protokollok. A TCP és az UDP
 10. IPv4 cím osztályai, alhálózati maszk
 11. Az Ethernet protokoll. Az arp és a MAC cím.
 12. GNU/Linux parancssor használata, a bash
 13. Bash szkriptek Linux operációs rendszeren

A foglalkozások prezentációi a belső honlapon megtalálhatók: http://kmtfm.kmf.lan/oktat-anyagok/informatika/inf_1_3/3/

Gyakorlati munkák

Minimum kérdések

Az alábbi oldalon MKinf3 található lista a minimum ismereteket tartalmazza.

Önálló munkák témái

 1. Operációs rendszerek kialakulása
 2. Windows operációs rendszerek története 1985 - 2022
 3. Steve Jobs és az Apple története
 4. Ken Thompson és Dennis Ritchie munkássága
 5. Richard Stallman és a GNU mozgalom
 6. Linus Torvalds munkássága
 7. A GNU/Linux terminál fontosabb parancsai
 8. Az Android OS története és felépítése
 9. Mark Shuttleworth és az Ubuntu Linux
 10. A merevlemez mechanikai szerkezete
 11. HDD történelem
 12. Az IPv4-címek elfogyása
 13. Az IPv6 alapjai

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

 1. Dr. Benyó Balázs, Dr. Sziray József, Dr. Kondorosi Károly: OPERÁCIÓS RENDSZEREK, 2007 (iek)
 2. Dr. Adamkó Attila: Operációs rendszerek gyakorlat (2010) (bhl)
 3. Шеховцов В.А., Оперційні системи. –К.: BHV, 2006. -576с. (iek)
 4. Інформатика Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник За ред. О. І. Пушкаря – К.: Акндемія, 2003. – 343с (kot)
 5. Andrew S. Tanenbaum: Számítógép-hálózatok, Panem Könyvkiadó, 2004, 939 oldal (kot)
 6. Комп’ютерні мережі. Загальні принципи функціонування комп’ютерних мереж. Навчальний посібник. С. В. Мінухін, С. В. Кавун, С. В. Знахур. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. (iek)
 7. James F. Kurose, Keith W. Ross: Számítógép-hálózatok működése - Alkalmazásorientált megközelítés, Panem Könyvkiadó, 2008
 8. Бройдо В. Л. Вычислительные системи, сети и телекоммуникации — Питер 2003 (kot)
 9. ECDL modul 2 - operációs rendszerek és fájlkezelés (iek, kot, klc)
 10. Suse Linux Professional 9.3, Felhasználói kézikönyv, Novell Inc 2005 (kot)
 11. В. Ю. Габрусєв: Основи операційних систем: Навч.к. – К.: Богдан, 2007 (iek)
 12. В. Ю. Габрусєв: LINUX: Лабораторний практикум, 2007 (iek)
 13. Чекалов О. П. Основи функціонування операційних систем. Практикум. навч. посіб. Суми : СумДУ, 2010 (iek)

iek - intézményi elektronikus könyvtár
bhl - intézményi belső honlap, http://kmtfm.kmf.lan/oktat-anyagok/informatika/inf_1_3/3/
kot - Intézményi Központi Olvasóterem, helyben olvasás
kol - Intézményi Kölcsönkönyvtár

Internetes hivatkozások

Letölthető rövid összefoglalók

Az ellenőrzés formái

Методи контролю

A félév 6. és 12. hetében modulzárót (zárthelyit) írnak teszt formában. Mindkettő maximum 15-15 pontot ér. Elvégzett és megvédett laboratóriumi munka maximum 5 pontot ér, összesen 30 pont. Minden laboratóriumi munka kötelező. A vizsga teszt formában a modulzárók anyagából maximum 40 pont.

Osztályozás skálája

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності
Az összpontszám az összes tanulmányi teljesítmény alapján
Оцінка ECTS
Osztályzat az ECTS szerint
Оцінка за національною шкалою
osztályzat, nemzeti skála alapján
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики
vizsga, évfolyammunka, gyakorlat
для заліку
beszámoló
90 – 100 А відмінно (5)
jeles (5)
зараховано
megfelelt
82-89 В добре (4)
jó (4)
75-81 С
64-74 D задовільно (3)
elégséges (3)
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання (2)
elégtelen a pótvizsga lehetőségével (2)
не зараховано з можливістю повторного складання
nem felelt meg a pótbeszámoló lehetőségével
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни (2)
elégtelen, a tárgy újrafelvételének kötelezettségével (2)
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
nem felelt meg, a tárgy újrafelvételének kötelezettségével
informatika3/info3.txt · Utolsó módosítás: 2022/03/01 12:28 szerkesztette: beistvan