Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


informatika:info2

Informatika 2 (MI 2. szemeszter)

Alkalmazói ismeretek

Vizsga ECTS Összóraszám Heti óraszám Laboratóriumi munkák Modulzáró
Екзамен ECTS Годин в семестрі Годин на тиждень Лабораторні Модульні
2. szemeszter 5 150 óra 4 60 óra 5 db

A tantárgy részletes tematikája

I. félév

Modul 1.

Bevezetés az informatikába. A hardver és a szoftver

 1. Az informatika alapfogalmai.
 2. Az információ fogalma és mérése. Számrendszerek, bináris számrendszer. Logikai műveletek.
 3. Számítógép-generációk. A számítástechnika fejlődésének történeti áttekintése. Mechanikus, elektromechanikus és elektronikus gépek.
 4. Neumann János munkássága. A Neumann elvek.
 5. Számítógép-architektúrák. A számítógép felépítése. A hardver.
 6. A számítógépes szoftver. A szoftverek fajtái és osztályozásuk.

Modul 2.

Operációs rendszerek

 1. Operációs rendszerek osztályozása, jellemzése. Alapvető feladatai.
 2. A Windows (10, 8, 7, XP) operációs rendszer jellemzése. Hardverfeltételei. Előzményei.
 3. A Windows parancssora. PowerShell.
 4. A Windows Intéző. Műveletek állományokkal és mappákkal.
 5. Tömörítőprogramok használata. Veszteséges és veszteség nélküli tömörítés.
 6. Számítógépvírusok és kártékony programok. Vírusvédelem.
 7. Számítógép-hálózatok. A hálózatok előnyei és hátrányai. Az Internet és az elektronikus levelezés.

Modul 3.

Képfeldolgozás

 1. A képfeldolgozás alapfogalmai.
 2. Pixelgrafikus szerkesztőprogramok.
 3. Vektorgrafikus szerkesztőprogramok.

Modul 4.

Szövegszerkesztés

 1. Szövegszerkesztő programok. A szövegszerkesztés alapfogalmai. Microsoft Word és OpenOffice/Libre Office Writer.
 2. A Microsoft Word ablakának felépítése. A dokumentum nézetei. A menüszalag, az ikoncsoportok és a vonalzó a Wordben.
 3. Karakterformázás: betűtípus, térköz és pozíció, effektusok a szövegben.
 4. Bekezdésformázás: behúzás és térköz, szövegbeosztás.
 5. Szegély és mintázat a Wordben. Felsorolás és számozás a szövegszerkesztőben.
 6. Tabulátorok. Tabulátorok formázása. Táblázatok.
 7. Hasábok, szakasztörés, hasábtörés.
 8. Élőfej és élőláb. Mezők használata. Lábjegyzet és végjegyzet.
 9. Képek és rajzobjektumok beszúrása, létrehozása, formázása. WordArt.
 10. Körlevél használata a Wordben. Borítékcímzés és címke készítése.
 11. Stílusok használata a szövegszerkesztőben. Tartalomjegyzék létrehozása. Tárgymutatók használata.
 12. Változások nyomon követése a dokumentumban. Nyelvi eszközök és helyesírás-ellenőrzés.

Modul 5.

Táblázatkezelés

 1. A táblázatkezelés alapjai (cella, cellacím, oszlop-, sorazonosító, munkafüzet, munkalap, szerkesztőléc).
 2. Cellaformátumok (betűtípus, szegélyek, mintázat, igazítás). Feltételes formázás.
 3. Számítások a munkalapon, hivatkozás munkalap és munkafüzet celláira. Relatív, abszolút és vegyes hivatkozások.
 4. Függvények általános alakja. SZUM, ÁTLAG, MIN, MAX függvények használata.
 5. Az AutoSzum funkció. Cellák elnevezése. A feltételes Ha függvény.
 6. DARAB, DARAB2, DARABTELI, SZUMHA, FKERES függvények. Beágyazott függvények.
 7. Diagramok készítése, módosítása. Százalékszámítás.

II. félév

Modul 6.

Haladó táblázatkezelés

 1. Egyenletek grafikus megoldása. Célértékkeresés az Excelben.
 2. Listák, adatbázisok kezelése az Excelben Adatok érvényesítése, egyéni számformátumok az Excelben.
 3. Tömbképletek használata az Excelben.
 4. Listák, adatbázisok kezelése az Excelben Adatok érvényesítése, egyéni számformátumok az Excelben.

Modul 7.

Adatbázis-kezelés

 1. Az adatbázis-kezelés alapfogalmai. A relációs adatbázis.
 2. Alapvető mezőtípusok az Access-ben.
 3. A Kulcs. Az Index. Kulcsmezők és az indexelés.Mezőtulajdonságok. Kapcsolatok táblák között az Access-ben. Kapcsolatok típusai, hivatkozási integritás.
 4. Adatbázisok tervezésének lépései.
 5. Tábla létrehozása az Access-ben.
 6. Adatszűrők és típusaik.

Modul 8.

Haladó adatbázis-kezelés

 1. Lekérdezések. Feltételek megadása.
 2. Csúcsértékek a lekérdezésekben. Számított mező a lekérdezésben. Összesítő lekérdezések.
 3. Akció lekérdezések és kereszttáblás lekérdezések az Access-ben. Paraméteres lekérdezések.
 4. Űrlapok az Access-ben. Űrlapok nézetei.
 5. Jelentések az Access-ben. Csoportszintek, csoportosítási beállítások.

Modul 9.

Prezentációk

 1. A prezentációkészítés alapjai.
 2. Prezentáció készítésének lépései.
 3. A diaminta. Sablonok használata.
 4. Az animáció és az áttűnés.
 5. Egyéni diasorok, akciógombok a prezentációban.

Modul 10.

Az Internet és kommunikáció

 1. Az Internet kialakulásának története.
 2. Az Internet protokollok és szolgáltatások.
 3. Az e-mail használata.
 4. Keresés az Interneten.

Előadások

Az előadások prezentációi a belső honlapon megtalálhatók: http://kmtfm.kmf.lan/oktat-anyagok/informatika/inf_1_3/2/

Laboratóriumi munkák

 1. LAB-2-01-inf-MI1 Keresőfüggvények (Fkeres, Vkeres, Vlookup, Hlookup) használata, automatikus és irányított szűrő.
 2. LAB-2-02-inf-MI1 Listák, adatbázisok kezelése az Excelben.
 3. LAB-2-03-inf-MI1 Adatok bevitele meghatározott listából, név megadása.
 4. LAB-2-04-inf-MI1 Másodfokú egyenlet megoldása táblázatkezelő program segítségével, függvények szerkesztése.
 5. LAB-2-05-inf-MI1 Egyenlet grafikus megoldása, célértékkeresés.
 6. LAB-2-06-inf-MI1 Tömbképletek használata, feltételes formázás, feladatok megoldása.
 7. LAB-2-07-inf-MI1 A parabolafüggvény grafikonjának vizsgálata Excel segítségével. Formátumkódok. AB függvények.
 8. LAB-2-08-inf-MI1 ActiveX vezérlők használata, feladatok megoldása.
 9. LAB-2-09-inf-MI1 Trigonometrikus függvények grafikonjai, nyomtatási beállítások.
 10. LAB-2-10-inf-MI1 A prezentációkészítés alapjai.
 11. LAB-2-11-inf-MI1 Egyéni diasorok, akciógombok a prezentációban.
 12. LAB-2-12-inf-MI1 Az adatbázis-kezelés alapjai. Tábla létrehozása tervező nézetben.
 13. LAB-2-13-inf-MI1 Lekérdezések az Access-ben.
 14. LAB-2-14-inf-MI1 Űrlapok és jelentések az Access-ben. Lekérdezések begyakorlása.
 15. LAB-2-15-inf-MI1 Többtáblás adatbázisok kezelése.

Minimum kérdések

Az alábbi oldalon Min-kerd-inf-1-2-MI1 található lista a minimum ismereteket tartalmazza.

Önálló munkák témái

 1. .
 2. .

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

 1. .
 2. .
 3. ECDL modul 2 - operációs rendszerek és fájlkezelés (iek, kot, klc)

iek - intézményi elektronikus könyvtár
bhl - intézményi belső honlap, http://kmtfm.kmf.lan/oktat-anyagok/informatika/inf_1_3/2/
kot - Intézményi Központi Olvasóterem, helyben olvasás
kol - Intézményi Kölcsönkönyvtár

Internetes hivatkozások

Letölthető rövid összefoglalók

 1. .
 2. .

Az ellenőrzés formái

Методи контролю

A félév 6. és 12. hetében modulzárót (zárthelyit) írnak teszt formában. Mindkettő maximum 15-15 pontot ér. Elvégzett és megvédett laboratóriumi munka maximum 5 pontot ér, összesen 30 pont. Minden laboratóriumi munka kötelező. A vizsga teszt formában a modulzárók anyagából maximum 40 pont.

Osztályozás skálája

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності
Az összpontszám az összes tanulmányi teljesítmény alapján
Оцінка ECTS
Osztályzat az ECTS szerint
Оцінка за національною шкалою
osztályzat, nemzeti skála alapján
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики
vizsga, évfolyammunka, gyakorlat
для заліку
beszámoló
90 – 100 А відмінно
jeles
зараховано
megfelelt
82-89 В добре
75-81 С
64-74 D задовільно
elégséges
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання
elégtelen a pótvizsga lehetőségével
не зараховано з можливістю повторного складання
nem felelt meg a pótbeszámoló lehetőségével
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
elégtelen, a tárgy újrafelvételének kötelezettségével
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
nem felelt meg, a tárgy újrafelvételének kötelezettségével
informatika/info2.txt · Utolsó módosítás: 2018/03/13 11:08 szerkesztette: beistvan