Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


speclab-inf:speclab

Speclab informatikából (Mi MSC 3. szemeszter)

(Számítógépes rendszerek adminisztrációja tárgyból)

Beszámoló / залик ECTS Összóraszám / Годин в семестрі Heti óraszám / Годин на тиждень Önálló / Самостійна робота Laboratóriumi / Лабораторні
6 180 óra 4 134 óra 46 óra

Laboratóriumi munkák

Fakultatív laboratóriumi munkák

Az ellenőrzés formái

Методи контролю

Az elvégzett és megvédett laboratóriumi munkák pontértékei:

A munka sorszáma Pontérték Modulzáró
1 5
2 7 12
3 7
4 7 18
5 8
6 10 18
7 8
8 8
9 8 24
10 8
11 8
12 8
13 8 32
Összesen: 100 100

Az 2., 4., 6., 9. és a 13. laboratóriumi munkák után modulzáró jegyet kapnak a pontok összege alapján. Ezek összege határozza meg a félévei osztályzatot az osztályozás skálája szerint.

Osztályozás skálája

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності
Az összpontszám az összes tanulmányi teljesítmény alapján
Оцінка ECTS
Osztályzat az ECTS szerint
Оцінка за національною шкалою
osztályzat, nemzeti skála alapján
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики
vizsga, évfolyammunka, gyakorlat
для заліку
beszámoló
90 – 100 А відмінно
jeles
зараховано
megfelelt
82-89 В добре
75-81 С
64-74 D задовільно
elégséges
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання
elégtelen a pótvizsga lehetőségével
не зараховано з можливістю повторного складання
nem felelt meg a pótbeszámoló lehetőségével
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
elégtelen, a tárgy újrafelvételének kötelezettségével
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
nem felelt meg, a tárgy újrafelvételének kötelezettségével
speclab-inf/speclab.txt · Utolsó módosítás: 2019/12/18 12:31 szerkesztette: pferi