Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


tt-admin_oi:tt-admin_oi

Számítógépes rendszerek adminisztrációja oktatási intézményekben (MI 9. szemeszter)

Адміністрування навчальних комп'ютерних систем

Vizsga / Екзамен ECTS Összóraszám / Годин в семестрі Heti óraszám / Годин на тиждень Gyak. fogl. / Практичні Önálló / Самостійна робота Modulzáró
6 180 óra 4 60 óra 120 óra 4 db

Frissítve: 2019.04.16.

A tantárgy részletes tematikája

Modul 1.

Iskolai informatikai szaktanterem kialakítása. Kliens operációs rendszerek az iskolában.

 1. Iskolai informatikai szaktanterem kialakításának szabályai
 2. Informatikai eszköz- és programkövetelmények az iskolában
 3. Alapvető számítógép-karbantartási feladatok az iskolában
 4. Microsoft Windows kliens operációs rendszerek az iskolában
 5. Linux kliens operációs rendszerek használata az iskolában
 6. A tantermi számítógépek szervize, javítása

Modul 2.

Számítógép-hálózatok alapjai

 1. Hálózatok alapjai. Referenciamodellek OSI, TCP/IP
 2. Az IP címzés. IPv4 és az IPv6 alapjai
 3. Hálózat kialakításának szabályai. Strukturált hálózatok
 4. Passzív és aktív hálózati eszközök
 5. Menedzselhető Switch-ek. VLAN-ok
 6. Virtualizáció alapjai. Oracle VirtualBox és a KVM.

Modul 3.

Kiszolgáló szerepkörök Microsoft Windows platformon

 1. Fájl és nyomtatómegosztás kliens operációs rendszeren
 2. Internetmegosztás megvalósítása kliens operációs rendszeren
 3. Windows hálózatok alapjai. Munkacsoport és tartomány kialakítása
 4. Felhasználók és csoportok Windows környezetben
 5. Tartományi környezet kialakítása
 6. Felhasználói korlátozások, szervezeti egység, csoportházirend
 7. Hálózati szolgáltatások megvalósítása Windows kiszolgálóval

Modul 4.

Linux kiszolgáló alkalmazása az iskolában

 1. CentOS Linux telepítése, hardverfeltételei. RAID alkalmazása
 2. NethServer alkalmazása iskolai környezetben.
 3. Hálózati beállítások, parancssor használata Linux rendszeren
 4. Felhasználók, csoportok. Quota alkalmazása
 5. Internetmegosztás Linuxon, Squid proxy server
 6. Az internetmegosztás korlátozásai
 7. Fájlszerver kialakítása. Samba server
 8. Webszerver Linuxon, Apache
 9. Biztonsági beállítások. Iptables, NAT Linuxon

A gyakorlati foglakozások témái

 1. Bevezetés. Informatika az iskolában
 2. Informatikai szaktanterem szabályai, kialakítása
 3. Kliens számítógépek adminisztrációja.
 4. Windows és Linux kliensek az iskolában
 5. Hálózatok. Strukturált hálózatok. Az iskolai hálózat
 6. A hálózatok aktív és passzív eszközei
 7. Virtualizációs technológiák. A VirtualBox és a KVM
 8. Windows szerver telepítése és szolgáltatásai
 9. Tartományi környezet kialakítása Windows szerveren
 10. Linux kiszolgáló telepítése és szolgáltatásai
 11. Terminal kiszolgáló Ubuntu LTS alapon
 12. Internetmegosztás Squid proxy szerverrel. Korlátozások
 13. Fájl- és webszerver. Biztonsági beállítások. Tűzfalak

Az foglakozások segédanyagai a belső honlapon megtalálhatók: http://kmtfm.kmf.lan/oktat-anyagok/informatika/iskolai_rendszer_admin/

Linux gyakorlat

Önálló munkák témái

 1. Operációs rendszerek kialakulása
 2. Windows operációs rendszerek története 1985 - 2013
 3. Steve Jobs és az Apple története
 4. Ken Thompson és Dennis Ritchie munkássága
 5. Richard Stallman és a GNU mozgalom
 6. Linus Torvalds munkássága
 7. Az Android OS története és felépítése
 8. Mark Shuttleworth és az Ubuntu Linux
 9. A merevlemez mechanikai szerkezete
 10. HDD történelem
 11. Az IPv4-címek elfogyása
 12. IPv6 címek
 13. Windows Server 2012 Essentials főbb funkciói
 14. Kisvállalati Linux kiszolgáló megoldások (pl. zentyal, sme, clearos)
 15. Linux alapú NAS kiszolgálók (pl. freenas, OpenMediaVault, openfiler)
 16. Linux alapú router/tűzfal rendszerek (pl. ipcop, m0n0wall, Zeroshell)

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

 1. Облаштування кабінету інформатики в школі — К.: Шк.світ, 2008. 112 ст (iek, bhl)
 2. Рамський Ю.С., Олексюк В.П., Балик А.В. Адміністрування комп’ютерних мереж і систем: Навч. пос. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. — 196 с. (iek, bhl)
 3. Комп’ютерні мережі. Загальні принципи функціонування комп’ютерних мереж. Навчальний посібник. С. В. Мінухін, С. В. Кавун, С. В. Знахур. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. (iek, bhl)
 4. Strukturált kábelezési segédlet - Cisco Hálózati akadémia Program CCNA1 (bhl)
 5. Gál Tamás Windows Server 2008 R2 Jedlik Oktatási Stúdió Budapest, 2011, 313 old (iek)
 6. Dr. Benyó Balázs, Dr. Sziray József, Dr. Kondorosi Károly: OPERÁCIÓS RENDSZEREK, 2007 (iek)
 7. Шеховцов В.А., Оперційні системи. –К.: BHV, 2006. -576с. (iek)
 8. Andrew S. Tanenbaum: Számítógép-hálózatok, Panem Könyvkiadó, 2004, 939 oldal (kot)
 9. James F. Kurose, Keith W. Ross: Számítógép-hálózatok működése - Alkalmazásorientált megközelítés, Panem Könyvkiadó, 2008
 10. Бройдо В. Л. Вычислительные системи, сети и телекоммуникации — Питер 2003 (kot)
 11. Suse Linux Professional 9.3, Felhasználói kézikönyv, Novell Inc 2005 (kot)
 12. В. Ю. Габрусєв: Основи операційних систем: Навч.к. – К.: Богдан, 2007 (iek)
 13. В. Ю. Габрусєв: LINUX: Лабораторний практикум, 2007 (iek)
 14. Чекалов О. П. Основи функціонування операційних систем. Практикум. навч. посіб. Суми : СумДУ, 2010 (iek)

iek - intézményi elektronikus könyvtár
bhl - intézményi belső honlap, http://kmtfm.kmf.lan/oktat-anyagok/informatika/iskolai_rendszer_admin/
kot - Intézményi Központi Olvasóterem, helyben olvasás
kol - Intézményi Kölcsönkönyvtár

Internetes hivatkozások

 1. http://kmf.uz.ua/centos/gui/ Hálózati kiszolgáló kialakítása oktatási intézményben GNU/Linux operációs rendszeren - második, átdolgozott, webes kiadás

Az ellenőrzés formái

Методи контролю

A félév 6., 12. és 18. hetében modulzárót (zárthelyit) írnak teszt formában. Mindegyik maximum 20 pontot ér, összesen 60 pont. A vizsga teszt formában a modulzárók összesített kérdéseiből maximum 40 pont.

Osztályozás skálája

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності
Az összpontszám az összes tanulmányi teljesítmény alapján
Оцінка ECTS
Osztályzat az ECTS szerint
Оцінка за національною шкалою
osztályzat, nemzeti skála alapján
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики
vizsga, évfolyammunka, gyakorlat
для заліку
beszámoló
90 – 100 А відмінно
jeles
зараховано
megfelelt
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
elégséges
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання
elégtelen a pótvizsga lehetőségével
не зараховано з можливістю повторного складання
nem felelt meg a pótbeszámoló lehetőségével
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
elégtelen, a tárgy újrafelvételének kötelezettségével
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
nem felelt meg, a tárgy újrafelvételének kötelezettségével
tt-admin_oi/tt-admin_oi.txt · Utolsó módosítás: 2022/02/03 20:42 szerkesztette: admin