Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


val-kerd2-inf:val-kerd2-inf

Informatika válogatott fejezetei 2. (Az informatikai biztonság alapjai) - (MI 9. szemeszter)

Безпека інформаційно-комунікаційних систем

Vizsga / Екзамен ECTS Összóraszám / Годин в семестрі Heti óraszám / Годин на тиждень Gyak. fogl. / Практичні Előadás / Лекції Modulzáró
3+3 90+90 óra 3 35+35 óra - 3 db

Frissítve: 2017.02.26.

A tantárgy részletes tematikája

Modul 1.

 1. Az informatikai biztonság fogalma, tartalma. A károk jellege, fajtái, kár érték szintek.
 2. Biztonsági osztályok (A,F,K), megbízható működés, rendelkezésre állás.
 3. IT biztonsági technikák: a felhasználók azonosításának eszközei,(vonalkód, tudásalapú, birtokalapú és biometria).
 4. Jelszavak fontossága, jelszó választás problémái, jelszófeltörések megakadályozása.
 5. Vállalati biztonság. Kliens és Szerver oldali biztonság,
 6. Központosított menedzsment, adatvédelem, szerverszobák kialakításának szempontjai.
 7. Titkosítás, hitelesítés. Kriptográfia. Történeti áttekintés.

Modul 2.

 1. Titkosítási módszerek operációs rendszerekben.
 2. Emberi tényező az IT biztonságban. Social Engineering.
 3. Helyi gépek biztonsága, PC védelmi lehetőségek. Adatmegsemmisítés lehetőségei.
 4. Tűzfalak fajtái és lehetőségei. A Proxy szerver. Routerek hozzáférési listái.
 5. Törvények az informatikában.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

 1. Безпека Інформаційно-Комунікаційних Систем. – К.: Видавнича група BHV, 2009. – 608 с (iek, bhl)
 2. Інформаційна безпека інформаційно-комунікаційних систем Лабораторний практикум - За ред. ак. МАІ М.В. Захарченка.– Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – 168 с. (bhl)
 3. Erdősi Péter Máté: IT Biztonság, Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, 2013 (bhl)
 4. Вакалюк Т.А. Захист інформації в комп’ютерних системах. Навчально-методичний посібник для студентів– Житомир: Вид -во ЖДУ, 2013. – 136 c (bhl)
 5. Folláth János, Huszti Andrea és Pethő Attila: Informatikai biztonság és kriptográfia, 2010 (bhl)
 6. Horváth Gergely Krisztián: Közérthetően (nem csak) az IT biztonságról, Budapest, 2013(bhl)

iek - intézményi elektronikus könyvtár
bhl - intézményi belső honlap, http://kmtfm.kmf.lan/oktat-anyagok/informatika/inf_biztonsag/
kot - Intézményi Központi Olvasóterem, helyben olvasás
kol - Intézményi Kölcsönkönyvtár

Internetes hivatkozások

Az ellenőrzés formái

Методи контролю

A félév 6. hetének végére házi dolgozatot kell készíteni: max. 40 pont. A 12. heten modulzárót (zárthelyit) írnak teszt formában: 60 pont.

Osztályozás skálája

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності
Az összpontszám az összes tanulmányi teljesítmény alapján
Оцінка ECTS
Osztályzat az ECTS szerint
Оцінка за національною шкалою
osztályzat, nemzeti skála alapján
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики
vizsga, évfolyammunka, gyakorlat
для заліку
beszámoló
90 – 100 А відмінно
jeles
зараховано
megfelelt
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
elégséges
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання
elégtelen a pótvizsga lehetőségével
не зараховано з можливістю повторного складання
nem felelt meg a pótbeszámoló lehetőségével
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
elégtelen, a tárgy újrafelvételének kötelezettségével
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
nem felelt meg, a tárgy újrafelvételének kötelezettségével
val-kerd2-inf/val-kerd2-inf.txt · Utolsó módosítás: 2017/04/06 22:34 szerkesztette: pferi