Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:szamok

Számok

szamok.pas
program szamok;
type  fajl=record
     q:string;
     v:longint;
     p:byte;
     t:string;
    end;
var
    a:array[1..100] of fajl;
    b,c:array[1..100] of string;
    x:array[1..100] of integer;
    i,j,n,min,max,h,szum:longint;
    egy,ketto,harom,m:byte;
    kerdes:string;
    valasz:longint;
    pont:byte;
    f:text;
    ch:char;
    vel:word;
    //tant:array[1..10] of string;
Begin
//1
 Writeln('1. feladat');
 Assign(f,'felszam.txt');
 reset(F);
 i:=0;
 while not eof(f) do
  begin
  inc(i);
  readln(f,a[i].q);
  read(f,a[i].v);
  read(f,a[i].p);
  read(f,ch);
  readln(f,a[i].t);
  end;
 n:=i;
 writeln('Beolvasva a "felszam.txt".');
//2
 Writeln('2. feladat');
 Writeln('Az adatfajlban ',n,' feladat van');
//3
 Writeln('3. feladat');
 m:=0; egy:=0;ketto:=0;harom:=0;
 For i:=1 to n do
 if a[i].t='matematika' then
 begin
  inc(m);
  if a[i].p=1 then inc(egy);   //inc(db[a[i].p]); //var db:array[1..3]of word;
  if a[i].p=2 then inc(ketto);
  if a[i].p=3 then inc(harom);
 end;
 Writeln('Az adatfajlban ',m,' matematika feladat van, 1 pontot er ',egy,
   ' feladat, 2 pontot er ',ketto,' feladat, 3 pontot er ',harom,' feladat.');
//4
 Writeln('4. feladat');
 min:=a[1].v;
 max:=a[1].v;
 for i:=1 to n do
 if a[i].v>max then max:=a[i].v else
 if a[i].v<min then min:=a[i].v;
 writeln('Az adatf jlban tal lhat¢ v laszok sz m‚rt‚ke a [',min,';',max,'] intervallumon tal lhat¢');
//5
Writeln('5. feladat');
 for i:=1 to n do
 b[i]:=a[i].t;
 for i:=1 to n-1 do
 for j:=i+1 to n do
  if b[i]=b[j] then b[j]:='';
 j:=0;
 for i:=1 to n do
 if b[i]<>'' then
 begin
  inc(j);
  c[j]:=b[i];
 end;
 For i:=1 to j do
 writeln(c[i]);
writeln('6.feladat');
 writeln('Milyen temakorbol szeretne kerdest kapni?');
 readln(kerdes);
 randomize;
 repeat
  vel:=1+random(n);
 until a[vel].t=kerdes;
 //writeln(vel,' ',a[vel].t);
 writeln(a[vel].q);
 readln(valasz);
 if a[vel].v=valasz then
  pont:=a[vel].p;
 writeln('A valasz ',pont,' pontot er.');
 writeln('A helyes valasz: ',a[vel].v);
 writeln('7.feladat');
 for i:=1 to n do
 x[i]:=i;
 for i:=1 to n do
 begin
  vel:=1+random(n);
  h:=x[i];
  x[i]:=x[vel];
  x[vel]:=h;
 end;
 szum:=0;
 assign(f,'tesztfel.txt');
 rewrite(f);
 for i:=1 to 10 do
 begin
  writeln(f,a[x[i]].p,' ',a[x[i]].v,' ',a[x[i]].q);
  szum:=szum+a[x[i]].p;
 end;
 writeln(f,'A feladatsorra osszensen ',szum,' pont adhato.');
 close(f);
 writeln('Kiirva a "tesztfel.txt"-be.');
 
 
 
readln;
end.
inf-prog-fszi/szamok.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/19 12:26 szerkesztette: beistvan